x
Kişisel Verilerin Korunması ( KVKK )

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) AYDINLATMA METNİ

1.   VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı

Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi

MERSİS/TCK No

0948002579100016

KEP Adresi

aksuvital@hs03.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.aksuvital.com

www.aksuvital-pazar.com

Telefon/Faks

T: 0212 671 55 47-0850 500 25 78

F: 0212 671 55 28

Posta Adresi

Kavaklı Mah. Kuzey Cad.No.5 Beylikdüzü-İSTANBUL

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kvkk@aksuvital.com.tr

2.   AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.   İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin amacı, işletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

b.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

 

c.    Veri Sorumlusu işletmemiz tarafından kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

 

d.   6698 Sayılı KVKK’nın 5. maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecekken birtakım verileriniz ancak ve ancak “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza” istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde ve işbu bildirimin “Haklarınız” başlığında yer alan açıklamalara uygun olarak “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile işletmemize başvurarak geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanız olmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

 

3.   İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu işletmemizce işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri (açık rıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır. İşbu kişisel veriler, bayi müşteri veyahut perakende/e ticaret müşterisi olmanıza göre farklılık gösterebilecektir.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Bayiler İçin), Ad Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Telefon Numarası, E-Posta, Adres, Arama Tarih-Saat-Bilgisi, Firma Bilgileri (Firma Vergi No-Firma Vergi Daire), KEP Adresi

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Yetki Belgesi Konusu Bilgi Ve Belgeler, Vergi Belgeleri, İmza, Firma-Kurum Bilgisi / Firmadaki- Kurumdaki Unvan Bilgileri, Vergi Kimlik No / Vergi Dairesi, Mal/Hizmet Bilgileri

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

                                                     

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Finans

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Banka/Kredi Kart Bilgileri (bayilerden alınmaktadır; e ticaret müşterilerinden alınmamaktadır), Banka Hesap Bilgileri, Ödeme / Cari Hesap Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Teminat Bilgisi (bayilerden alınmaktadır; e ticaret müşterilerinden alınmamaktadır)

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Sözleşme Bilgileri, Teslimat Bilgisi, Fatura Bilgileri, Kargo Bilgileri, İade Bilgileri, Yararlanılan İndirim-Kupon Bilgileri, Sipariş Notu, Talep-Şikayet-Öneri-Beklenti Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ses Kaydı (Çağrı Merkezi/Sabit Hatları Arayan Müşteri)

İşlenme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İşlenme Hukuki Sebepleri

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik - İletişim - Görsel ve İşitsel Kayıtlar - Pazarlama

İşlenebilecek Kişisel Veriler

-      Kimlik: Ad, Soyad (anket-çekiliş yapılabilmesi için, internet sitesi, sosyal medya, firma kataloğu ve sair ortamlarda yapılacak olan paylaşımlarda kullanılabilmesi için)

-      İletişim: Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Telefon Numarası-E-Posta (anket-çekiliş yapılabilmesi için, internet sitesi, sosyal medya ve sair ortamlarda yapılacak olan paylaşımlarda kullanılabilmesi için)

-      Görsel İşitsel Kayıt: Fotoğraf, Video ve Bu Kayıtlarda Beyan Edilen/Paylaşmış Olunan Kişisel Veriler (İnternet sitesi, sosyal medya ve sair ortamlarda yapılacak olan paylaşımlarda kullanılabilmesi için)  

-      Pazarlama: Anket Bilgisi, Ürün/Hizmet Hakkında Beğeni, Puan Veya Yorum Bilgisi, Çekiliş Bilgisi (Anket-çekiliş yapılabilmesi için, internet sitesi, sosyal medya ve sair ortamlarda yapılacak olan paylaşımlarda kullanılabilmesi için)

İşlenme Amaçları

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Açık rızanızın bulunması halinde işlenebilecektir. 

 

4.   KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile;  web sitelerimizde, fiziki alanlarımızda ve sair alanlarda yer alan iletişim formu, çağrı merkezi/sabit hatlar veya sair diğer formlar ve kanallar ile bizlerle iletişim kurmanız, ürün/hizmet talep etmeniz/satın almanız, bilgi talep etmeniz, alışveriş yapmanız, web sitelerimizde üyelik oluşturmanız sırasında, müşteri memnuniyeti ve reklam/pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında (fotoğraf video çekimleri, anket, çekiliş) talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, hizmetin veya faaliyetin niteliğine ve bizlerle iletişim kurduğunuz kanala göre sizin tarafınızdan sağlanan ya da resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile sair 3.kişiler aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

5.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

a.   Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, Kamu Kurum Veya Kuruluşları (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi vb.), veri sorumlusu işletmemiz departmanları, hissedarlarımız, müşterilerimiz(bayilerimiz), tedarikçimiz olan nakliye, kargo, banka, ajans, entegratör, internet sitesi, alt yapı sağlayıcısı, IT/Bilgi İşlem Destek firmalarımız, avukatlarımız, mali müşavirlerimiz gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kurum, kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.   

 

b.   Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, sosyal medya kullanıcı adı, telefon numarası-e-posta kişisel verileriniz reklam-pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile işletmemizce yapılan anket-çekilişlere katılabilmeniz için işlenebilecek, anket-çekilişin kamuoyuna açık yapılması veya sonuçlarının kamuoyuna açıklanması halinde internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, ıt/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

 

c.    Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, fotoğraf, video ve bu kayıtlarda beyan edilen/paylaşmış olunan kişisel verileriniz işletmemizce düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında kayda alınarak reklam-pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, ıt/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

 

d.   Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, ürün/hizmet hakkında yapılan beğeni, puan veya yorumlara ilişkin kişisel verileriniz reklam-pazarlama, müşteri memnuniyetini ölçmek ve kamuoyu ile paylaşma amacı ile internet sitemizde kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi gayesi ile tedarikçilerimiz (ajans, ıt/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

 

e.   Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

6.   HAKLARINIZ

a.   6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

b.   İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi yukarıda yer alan web sitesi adresinden ulaşacağınız “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Adı-Soyadı

 

Tarih-İMZA-Beyan

AYDINLATMA METNİ’Nİ OKUDUM, ANLADIM, BİR SURET ALDIM.

 

 

ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak aşağıda açık rıza vereceğiniz kişisel verileriniz işlenme amacı ile sınırlı olarak veri sorumlusu tarafımızca işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman aydınlatma bildirimimiz ile tarafınıza bildirdiğimiz ve yukarıda yer alan bilgilere göre seçmiş olduğunuz kanalı kullanarak geri çekebilirsiniz. Kişisel verinizin işlenmesine ilişkin kabul veya ret iradenizi, aşağıda yer alan ilgili kutu içerisine (X) işareti, imzanız veya benzeri bir işaret koyarak belirtmenizi rica ediyoruz.

Açık Rızaya Konu Kişisel Veri Bilgisi

Açık Rıza VERİYORUM

Açık Rıza VERMİYORUM

İşletmeniz tarafından reklam/pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile gerçekleştirilen anket-çekiliş faaliyetlerinde ad, soyad, sosyal medya kullanıcı adı, telefon numarası-e-posta kişisel verilerimin işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

İşletmeniz tarafından düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında ad, soyad, fotoğraf, video ve bu kayıtlarda beyan ettiğim/paylaşmış olduğum kişisel verilerimin reklam/pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

Ürün/hizmet hakkında yorum / puanlama yapmam halinde ad soyad, ürün/hizmet hakkında beğeni/puan/yorum kişisel verilerimin işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

EK-22.KVK Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni-28.11.2020.docx (39 KB)
EK-26+27.KVK Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan Kişi (Potansiyel Müşteri) Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı-28.11.2020.docx (44 KB)
EK-24.KVK Tedarikçi Personeli Aydınlatma Metni-28.11.2020.docx (38 KB)
EK-31.KVK Ziyaretçi Aydınlatma Metni -28.11.2020.docx (38 KB)


Şikayetleriniz için aşağıdaki formu doldurup tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

EK-35.İlgili Kişi Başvuru Formu-27.11.2020.docx (32 KB)


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.